Alle informatie op www.gaande.nl (Website) wordt zorgvuldig samengesteld en onderhouden door de redactie van Gaande en haar content providers. Indien je desondanks content aantreft op de Website welke naar jouw mening onrechtmatig is, bijvoorbeeld omdat deze content inbreuk maakt op jouw rechten, de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, dan kun je een Notice & Takedown verzoek indienen om de content van www.gaande.nl te laten verwijderen. Dit kan door gebruik te maken van ons contactformulier

Om jouw verzoek zo goed en spoedig mogelijk te kunnen verwerken verzoekt Gaande je de volgende informatie te verstrekken:
– Naam;
– Organisatie (indien van toepassing);
– E-mailadres;
– Link naar de inbreukmakende content;
– Motivering van het verzoek; en
– In het geval van een vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, de naam van de rechthebbende en bewijs waaruit blijkt dat sprake is van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Door ons contactformulier in te vullen en te verzenden, verzoek je ons de hierboven vermelde informatie van onze website te verwijderen. Daarnaast verklaar je hierbij:

1. Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.

2. Het contactformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien Gaande jouw verzoek gegrond acht verwijdert Gaande de desbetreffende informatie van de Website. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat Gaande enige aansprakelijkheid erkent met betrekking tot enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.